•  
  •  
 

Journal of Nursing Science Chulalongkorn University (วารสารพยาบาลศาสตร์)

Miscellaneous

Original articles

PDF

การใช้กรณีศึกษาในการเรียนการสอน : มุมมองหลายสาขาวิชา
นันทนา ศิริทรัพย์, ธิติพันธ์ เอื้อบุญชัย, and พิษณุ จงสถิตวัฒนา

PDF

การตรวจสอบคุณภาพการพยาบาล ในโรงพยาบาลระยอง
อริยา สุวรรณกุล, สนธยา พิชัยกุล, and อาภรณ์ รัตนวิจิตร