•  
  •  
 

Journal of Nursing Science Chulalongkorn University (วารสารพยาบาลศาสตร์)

Publication Date

2018-01-01

Abstract

การมีส่วนร่วมทางการเมืองเป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีของประเทศชาติและสังคมโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีส่วนร่วมทางการเมืองของพยาบาลวิชาชีพที่มีบทบาทสำคัญต่อนโยบายสาธารณะด้านสุขภาพและวิชาชีพการพยาบาล ที่จะถูกนำมาพัฒนาเป็นนโยบายหรือกฏหมายต่อไป พยาบาลวิชาชีพสามารถมีส่วนร่วมทางการเมืองได้หลายระดับโดยเริ่มต้นจากการมีส่วนร่วมทางการเมืองในระดับองค์กรวิชาชีพ หรือการมีส่วนร่วมทางการเมืองในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ จะสามารถก่อให้เกิดผลลัพธ์ด้านคุณภาพการดูแล และคุณภาพระบบบริการสุขภาพของประชาชน ประเทศชาติ และสังคมโลก รวมไปถึงการเกิดผลลัพธ์ที่ดีต่อวิชาชีพการพยาบาล

DOI

10.58837/CHULA.CUNS.30.1.1

First Page

1

Last Page

10

Included in

Nursing Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.