•  
  •  
 

Journal of Nursing Science Chulalongkorn University (วารสารพยาบาลศาสตร์)

Miscellaneous

Original articles

PDF

คุณภาพการปฏิบัติการพยาบาล
พวงรัตน์ บุญญานุรักษ์

PDF

การวิเคราะห์งานบริการพยาบาล
พวงรัตน์ บุญญานุรักษ์

PDF

คุณภาพการพยาบาลในโรงพยาบาลรามาธิบดี ประสบการณ์ของผู้ป่วยและพยาบาล
พรรณวดี พุทธวัฒนะ, ยุวดี ภาชา, and รุจิเรศ ธนูรักษ์