•  
  •  
 

Journal of Nursing Science Chulalongkorn University (วารสารพยาบาลศาสตร์)

Publication Date

2014-01-01

Abstract

วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาภาวะผู้นําบารมีของหัวหน้าหอผู้ป่วย สภาพแวดล้อมในการทํางานและผลผลิต ของงาน ของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยของรัฐ และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะ ผู้นําบารมีของหัวหน้าหอผู้ป่วย สภาพแวดล้อมในการทํางาน กับผลผลิตของงานของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยของรัฐ\n \nรูปแบบการวิจัย: การวิจัยแบบพรรณนาเชิงความสัมพันธ์\n \nวิธีดําเนินการวิจัย: กลุ่มตัวอย่าง คือ พยาบาลวิชาชีพ จํานวน 382 คน ได้จากการสุ่มตัวอย่างแบบ หลายขั้นตอนจากโรงพยาบาล 5 แห่ง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แบบสอบถามภาวะผู้นํา บารมีของหัวหน้าหอผู้ป่วย แบบสอบถามสภาพแวดล้อมในการทํางาน และแบบสอบถามผลผลิตของ งานของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยของรัฐ ซึ่งผ่านการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา จากผู้ทรงคุณวุฒิ วิเคราะห์ค่าความเที่ยงของแบบสอบถาม โดยหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาค มีค่าเท่ากับ .93, .93 และ .94 ตามลําดับ วิเคราะห์ข้อมูล โดยการแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน\n \nผลการวิจัย: 1) ภาวะผู้นําบารมีของหัวหน้าหอผู้ป่วย สภาพแวดล้อมในการทํางาน และผลผลิตของ งานของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยของรัฐ อยู่ในระดับดี (x̄ = 3.91 ± .48, 3.83 ± .44, และ 4.07 ± .40)\n2) ภาวะผู้นําบารมีของหัวหน้าหอผู้ป่วย (r = .44) และสภาพแวดล้อมในการทํางาน (r = .70) มีความสัมพันธ์ทางบวกกับผลผลิตของงานของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยของรัฐ อย่างมี นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05\n\nสรุป: ผู้บริหารการพยาบาลควรส่งเสริมภาวะผู้นําบารมีของหัวหน้าหอผู้ป่วย และสภาพแวดล้อมในการ ทํางาน ควบคู่กันไปเพื่อให้บุคลากรพยาบาลสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ก่อให้เกิดผลผลิตของงานเพิ่มมากขึ้น\n

DOI

10.58837/CHULA.CUNS.26.1.9

First Page

103

Last Page

115

Included in

Nursing Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.