•  
  •  
 

Journal of Nursing Science Chulalongkorn University (วารสารพยาบาลศาสตร์)

Publication Date

2013-01-01

Abstract

อัตมโนทัศน์ทางเพศเป็นปัจจัยด้านจิต-สังคมที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมทางเพศของบุคคล เนื่องจากเป็นความรู้สึกที่มีต่อพฤติกรรมทางเพศที่เกี่ยวกับตนเองและมีอิทธิพลต่อการสร้างความสัมพันธ์ กับผู้อื่นรวมทั้งการรับรู้เกี่ยวกับคุณลักษณะความสามารถของตนต่อพฤติกรรมทางเพศ การรับรู้อัตมโนทัศน์ ทางเพศ (Sexual self-concept) ประกอบด้วย 4 ด้าน คือ 1) ความพึงพอใจในการมีเพศสัมพันธ์ (Sexual satisfaction) 2) ความวิตกกังวลในการมีเพศสัมพันธ์ (Sexual anxiety) 3) การรับรู้สมรรถนะแห่ง ตนในการมีเพศสัมพันธ์ (Perceived sexual self-efficacy) และ 4) ภาวะซึมเศร้าในการมีเพศสัมพันธ์ (Sexual depression) แนวคิดดังกล่าวได้ประยุกต์ใช้กับผู้ป่วยโรคหัวใจวายและโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายพบว่า อัตมโนทัศน์ทางเพศมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมทางเพศ เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่าความพึงพอใจในการมีเพศสัมพันธ์และการรับรู้สมรรถนะแห่งตนในการมีเพศสัมพันธ์มีความสัมพันธ์ทางบวกกับ พฤติกรรมทางเพศของผู้ป่วยโรคหัวใจวายและโรคกล้ามเนื้อหัวใจตาย ขณะที่ความวิตกกังวลในการมีเพศสัมพันธ์และภาวะซึมเศร้าในการมีเพศสัมพันธ์มีความสัมพันธ์ทางลบกับพฤติกรรมทางเพศของผู้ป่วย โรคหัวใจวายและโรคกล้ามเนื้อหัวใจตาย

DOI

10.58837/CHULA.CUNS.25.1.1

First Page

1

Last Page

13

Included in

Nursing Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.