•  
  •  
 

Journal of Nursing Science Chulalongkorn University (วารสารพยาบาลศาสตร์)

Publication Date

2005-01-01

Abstract

การปฏิบัติอย่างอิสระของพยาบาลเป็นรูปแบบการบริการพยาบาลรูปแบบหนึ่งที่เป็นที่ยอมรับกันใน ต่างประเทศว่า เป็นรูปแบบการบริการพยาบาลที่สามารถตอบสนองความต้องการด้านสุขภาพของประชาชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ แม้ว่ารูปแบบการบริการในลักษณะนี้ดูเหมือนว่าจะเหมาะสมและเป็นไปได้ที่จะนํามา ปฏิบัติในสังคมไทย แต่การที่จะส่งเสริมให้พยาบาลปฏิบัติอย่างอิสระโดยไม่มีรูปแบบที่ชัดเจนและมีปัจจัยเอื้อที่เหมาะสมก็อาจส่งผลกระทบในทางลบทั้งต่อสุขภาพของประชาชนและต่อวิชาชีพกาพยาบาลได้ บทความนี้ เป็นการนำเสนอผลของการทบทวนวรรณกรรมต่างประเทศเกี่ยวกับการปฏิบัติอย่างอิสระของพยาบาลวิชาชีพ เพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการวิจัยสังเคราะห์รูปแบบของการปฏิบัติอย่างอิสระของพยาบาวิชาชีพที่เหมาะสมกับ บริบทสังคมไทยต่อไป

DOI

10.58837/CHULA.CUNS.17.1.1

First Page

1

Last Page

9

Included in

Nursing Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.