•  
  •  
 

Environmental Journal

Articles

PDF

บทความ: ผลกระทบของสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงต่อทรัพยากรน้ำและการจัดการ
ศิริรัตน์ สังขรักษ์, พัชชาพันธ์ รัตนพันธ์, อาทิตย์ เพ็ชร์รักษ์, and สุทธิรัตน์ กิตติพงษ์วิเศษ

PDF

บทความ: จีโอพอลิเมอร์…ทางเลือกใหม่สู่อุตสาหกรรมการก่อสร้าง
วราพร วงษ์เจริญสมบัติ, วีระวรรณ เฉลิมสกุลกิจ, and นุตา ศุภคต

PDF

บทความ: แนวทางการพัฒนาสภาพแวดล้อมการท่องเที่ยวไทยผ่านมุมมองของตลาดญี่ปุ่น
อำพัน เหล่าสุนทร, ณัฏฐ์ ลีละวัฒน์, Jing Tang, วันใหม่ โพธิ์ถาวร, and ศิวกร กมลภากรณ์