•  
  •  
 

Environmental Journal

Articles

PDF

"เฮมพ์"…..เส้นทางงานวิจัยที่ต้องฝ่าฟัน.....
มนทิรา สุขเจริญ and พันธวัศ สัมพันธ์พานิช

PDF

เฮมพ์…รากเหง้าแห่งวิถีชีวิตวัฒนธรรมชาวม้ง
ภูมิฐวัศ สัมพันธ์พานิช and กาญจน์นภา พงศ์พนรัตน์

PDF

แนวทางการทดสอบความเป็นพิษผลิตภัณฑ์ "เฮมพ์" จากพื้นที่ปนเปื้อนโลหะหนัก
เอกชา ตนานนท์ชัย, อุดมศักดิ์ บุญมีรติ, and พันธวัศ สัมพันธ์พานิช