•  
  •  
 

Environmental Journal

Articles

PDF

จากวันนั้นถึงวันนี้ สึนามิกับอุตสาหกรรมโรงแรม
ณัฏฐ์ ลีละวัฒน์, Jing Tang, ณพวัฒน์ โชติวรรณ, and ธนวิชญ์ ประกิตเตชะกุล

PDF

ชีวิตอยู่อย่างมีคุณค่า ต้นหญ้าจึงเป็นบทเรียน
ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค

PDF

การจัดการป่าชายเลนเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน
วิภาพรรณ อดุลย์เจริญ and กัลยา สุนทรวงศ์สกุล

PDF

การจัดสรรน้ำในเขื่อนลำปาวสำหรับใช้ปลูกข้าวนาปรัง ของจังหวัดกาฬสินธุ์
สุนทร เป้าปิด, ราวินซ์ รพินันตปรีชาญาน, and ราโชทัยย์ จันทาทุม

PDF

นาข้าวลอยน้ำ ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ
ปัณฑิตา ตันวัฒนะ, จันทรา ทองคำเภา, สุทธิรัตน์ กิตติพงษ์วิเศษ, ธัญศิภรณ์ จันทร์หอม, and เกษพรรณราย เกาะช้าง

PDF

ฝุ่น PM 2.5 ในประเทศไทย
อรุบล โชติพงศ์

PDF

สะเต็มศึกษากับการขับเคลื่อนการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมของเด็กไทย
ทรงกฤษณ์ ประภักดี and ภิญญาพัชญ์ อักษราพรพิทักษ์