•  
  •  
 

Environmental Journal

Publication Date

2018-07-01

Abstract

ในปัจจุบัน โลกของเราก้าวเข้าสู่การพัฒนาด้านต่างๆ ที่เร็วในขณะเดียวกัน โลกก็สกปรกอย่างรวดเร็วเช่นกัน ทั้งนี้การดำเนินการป้องกันความสกปรกย่อมง่ายและมีค่าใช้จ่ายที่น้อยกว่าการมาทำความสะอาดภายหลังจากที่มีความสกปรกเกิดขึ้นแล้ว แต่อย่างไรก็ตามเมื่อโลกเกิดความสกปรกแล้ว เราก็ต้องทำความสะอาด เพราะเราอยู่บนโลก และโลกก็คือบ้านของเรา

First Page

7

Last Page

8

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.