•  
  •  
 

Environmental Journal

Publication Date

2018-04-01

Abstract

REEs ย่อมาจาก Rare Earth Elements หากแปลความหมายตรง ๆ คือ ธาตุหายาก REEs เริ่มได้รับความสนใจในระยะสิบกว่าปีที่ผ่านมาเมื่อ Green Technology เริ่มได้รับความสำคัญและได้รับความใส่ใจ เช่น การผลิตไฟฟ้าโดยใช้พลังงานลม หรือรถยนต์พลังงานไฟฟ้า เป็นต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในช่วงที่เทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์/การสื่อสารได้รับการพัฒนาอย่างก้าวกระโดด และกลายเป็นส่วนสำคัญในชีวิตประจำวันอย่างขาดหรือหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังจะเห็นว่า ในโลกยุคปัจจุบันไม่มีผู้ไม่ใช้โทรศัพท์มือถือ โดยเฉพาะเมื่อมีการพัฒนาจาก mobile phone เป็น smart phone ซึ่งเข้ามามีบทบาทเกือบจะทุกเรื่องในชีวิตประจำวันของคนเรามากขึ้น เทคโนโลยีเหล่านี้ต้องล้วนต้องพึ่งพา REEs นอกจากนั้น ในอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงก็ดี หรือแม้แต่อุตสาหกรรม/เทคโนโลยีทางการทหารหรือการป้องกันประเทศ ล้วนแต่ต้องพึ่งพา REEs ทั้งสิ้น

First Page

37

Last Page

45

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.