•  
  •  
 

Environmental Journal

Publication Date

2018-01-01

Abstract

ผักตบชวามีถิ่นกำเนิดในบริเวณลุ่มน้ำแอมะซอน ประเทศบราซิล ทวีปอเมริกาใต้ พวกมันถูกนำเข้ามาในประเทศไทยในปี พ.ศ. 2444 ในฐานะเป็นไม้ประดับ ผักตบชวาสามารถอยู่ได้แทบทุกสภาพน้ำ ไม่ว่าจะน้ำดีหรือน้ำเสีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งผักตบชวาสามารถดูดกินสารอาหารในน้ำได้เก่ง และยังสามารถมีชีวิตอยู่ได้ในน้ำเสียในขณะที่พืชน้ำอื่น ๆ มักจะตายลง ทำให้มันสามารถเจริญเติบโตในแม่น้ำลำคลองที่รับน้ำเสียจากชุมชนเมืองต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี ถ้าเราไม่ทิ้งน้ำเสียลงแม่น้ำลำคลอง ผักตบชวาก็คงไม่เติบโตจนเปิดปัญหาดังในเช่นปัจจุบัน แต่ในทางกลับกัน ถ้าเรายังคงปล่อยน้ำเสีย และในลำคลองไม่มีผักตบชวา สารต่าง ๆ ในน้ำเสีย ก็จะถูกสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ ดูดกินและเติบโตจนสร้างปัญหาอื่น ๆ ได้เช่นกัน

First Page

4

Last Page

5

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.