•  
  •  
 

Chulalongkorn University Dental Journal

Original articles

PDF

ปัญหาทันตสุขภาพและความต้องการทางทันตกรรมของชุมชนหนึ่งในจังหวัดฉะเชิงเทรา : บทสัมภาษณ์
สมพล เล็กเฟื่องฟู, วีรศักดิ์ เหลืองจามีกร, and สุนทร ระพิสุวรรณ