•  
  •  
 

Chulalongkorn University Dental Journal

Original articles

PDF

การศึกษาเปรียบเทียบผลการฟอกสีฟันที่เปลี่ยนสีภายหลังการให้ยาในคลองรากฟันที่มีส่วนผสมของยาปฏิชีวนะ 3 ชนิด
เฉลิมขวัญ ภู่วรวรรณ, พัชรา โพธิ์สีทอง, ทิพานัน ญาณิสราพันธ์, and โสภิดา สำลีรัตน์

PDF

ผลของการปรับสภาพพื้นผิวเดือยฟันเส้นใยควอตซ์ด้วยสารเคมีต่อค่ากําลังแรงยึดแบบผลัก
ปริญญาพร ศรีอ่อนเที่ยง, ศิริพร อรุณประดิษฐ์กุล, and อิศราวัลย์ บุญศิริ

PDF

อายุฟัน: ปัจจัยช่วยในการประเมินอายุกระดูก จากกระดูกคอ
พรทิพย์ ชิวชรัตน์, ชุติภา โกมลพันธ์พร, พรหทัย เลียวสายทอง, and พุทธธิดา วังศรีมงคล

Review articles

PDF

เครื่องฉายแสงทางทันตกรรม
พิมพ์มาดา เกษรักษ์ and เฉลิมพล ลี้ไวโรจน์