•  
  •  
 

Chulalongkorn University Dental Journal

Original articles

PDF

ผลของวิธีใช้กรดซิตริกทาบนผิวรากฟัน : นอกปาก
นวลฉวี หงษ์ประสงค์, นิตยา จินดาวิจักษ์, and วีณา วุฒิทรัพย์ทวีสุข

Review articles

PDF

ความสัมพันธ์ระหว่างขากรรไกรบนล่างในการปรับสภาพช่องปาก
พัชนี รุ่งเรืองอนันต์ and อิศราวัลย์ บุญศิริ