•  
  •  
 

Chulalongkorn University Dental Journal

Original articles

PDF

การเปลี่ยนแปลงสภาวะปริทันต์ ภายหลังการรักษาในระยะเริ่มแรก
ณรงค์ศักดิ์ เหล่าศรีสิน, ดวงรัตน์ ครองระวะ, and นุชจรี พงษ์นริศร

Review articles