Chulalongkorn University Theses and Dissertations (Chula ETD)

Other Title (Parallel Title in Other Language of ETD)

แนวทางสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนในเศรษฐกิจอุตสาหกรรม: ศึกษากรณีชุมชนเกษตรกรรมในระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก ประเทศไทย

Year (A.D.)

2019

Document Type

Thesis

First Advisor

Jakkrit Sangkhamanee

Faculty/College

Faculty of Political Science (คณะรัฐศาสตร์)

Degree Name

Master of Arts

Degree Level

Master's Degree

Degree Discipline

International Development Studies

DOI

10.58837/CHULA.THE.2019.311

Abstract

Whilst, the associated development policies and government services for agricultural development under Thailand 4.0 in the Eastern Economic Corridor has potential implication to provide the opportunity for the agricultural community to greater their income and enhance well-being. However, there are few studies assessing the community capacity toward those opportunities. The capacity is the key feature for community development. It can also become the justification for accessibility into the new dynamic of the structural development. Insufficient or mismatched capacity with the current innovation activity and economic system could become a barrier for the community to access the range of project’s benefits. Two community enterprises in Map Ta Phut, “Biodiversity-based community enterprise, Krok Yai Cha” and “Khod Hin Organic Farm Community Enterprise” are potential sources to apprehend the role of agent-oriented development. Most of the community members remain working in the agricultural sectors, significantly tropical fruit farm. The community enterprise has been established to respond to both opportunity and the challenge of socio-economic transformation in dual-economic development. By using the Sustainable Livelihoods Framework allows the study to understand the complexity of factors that influence the local livelihoods. Particularly, the framework provides the understanding of interaction among the five components of the vulnerability context, assets pentagon, livelihoods strategy, and institution and process which influence decision and choice of people to generate livelihood outcome. Livelihoods assets and livelihoods strategy which the community has generated the solution and organized the activities and projects for livelihoods development for example community tourisms, bio-fertilizer production and groundwater banks. The innovation for inclusive development by diversity of partnership and the role of participatory development has a significant implication for sustainable livelihoods and capacity development of this case study.

Other Abstract (Other language abstract of ETD)

ในขณะที่นโยบายการพัฒนาที่เกี่ยวข้องและการบริการภาครัฐที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาการเกษตร ภายใต้ Thailand 4.0 ในระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก อาจเป็นโอกาสให้ชุมชนเกษตรกรรมได้เข้าร่วมโครงการและตอบรับกับโอกาส ในการสร้างรายได้และส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดี อย่างไรก็ตามมีงานวิจัยเพียงไม่กี่ชิ้นที่ประเมินความสามารถของชุมชนที่มีต่อโอกาสเหล่านั้น ขีดความสามารถเป็นคุณสมบัติหลักในการพัฒนาชุมชนและยังสามารถช่วยประเมินโอกาสสำหรับการเข้าถึงในพลวัตใหม่ของการพัฒนาทางโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคม ขีดความสามารถที่ไม่เพียงพอหรือไม่ตรงกันกับนวัตกรรมในระบบเศรษฐกิจ ณ ปัจจุบันนั้น อาจกลายเป็นอุปสรรคสำหรับชุมชนในการเข้าถึงประโยชน์ที่หลากหลายของโครงการ วิสาหกิจชุมชนสองแห่งในมาบตาพุด“ วิสาหกิจชุมชนที่ใช้ความหลากหลายทางชีวภาพครกยายชา” และ“ วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์โขดหิน” เป็นแหล่งชุมชนที่มีศักยภาพในการศึกษาบทบาทของชุมชน สมาชิกในชุมชนส่วนใหญ่ยังคงทำงานในภาคเกษตรกรรมผลไม้เมืองร้อนที่สำคัญ วิสาหกิจชุมชนก่อตั้งขึ้นเพื่อตอบสนองทั้งโอกาสและความท้าทายของการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสังคมในการพัฒนาเศรษฐกิจคู่ขนานของระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก การใช้กรอบการดำรงชีวิตอย่างยั่งยืน (Sustainable Livelihoods) ช่วยให้การศึกษาเข้าใจความซับซ้อนของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการดำรงชีวิตของคนในท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรอบการทำงานของทฤษฎี จะให้เข้าใจเกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบทั้งห้าของบริบทความเปราะบาง ทุนหรือทรัพย์สิน แนวทางการดำรงชีวิตและความเป็นอยุ่ที่ดี และรวมไปถึงสถาบันและกระบวนการที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจและการเลือกแนวทางของผู้คนในการสร้างผลลัพธ์ของการดำรงชีวิต โครงการและแนวปฏิบัติที่สร้างโดยชุมชนเพื่อเพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง เช่นการท่องเที่ยวชุมชน เกษตรอินทรีย์ การผลิตปุ๋ยชีวภาพและธนาคารน้ำใต้ดิน เหล่านี้เป็นนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา และตอบสนองวัตถุประสงค์ที่หลายหลายของการมีคุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งนี้แนวทางการพัฒนาและการเติบโตอย่างมีส่วนร่วมจะช่วยให้ลดปัญหาความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม

Included in

Sociology Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.