Chulalongkorn University Theses and Dissertations (Chula ETD)

Other Title (Parallel Title in Other Language of ETD)

ความชุกและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับภาวะโลหิตจางในสตรีตั้งครรภ์ที่เข้ารับบริการโรงพยาบาลเอเอ็มดีเอ ในเนปาลตะวันออก

Year (A.D.)

2018

Document Type

Thesis

First Advisor

Wandee Sirichokchatchawan

Faculty/College

College of Public Health Sciences (วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข)

Degree Name

Master of Public Health

Degree Level

Master's Degree

Degree Discipline

Public Health

DOI

10.58837/CHULA.THE.2018.466

Abstract

Anemia in pregnancy is a global public health problem, affecting nearly 40% of the pregnant women worldwide. The higher burden of anemia was found in Nepal with 46% prevalence among pregnant women. This study is a health facility-based cross-sectional study carried out from September to October 2018. A total of 420 pregnant women of reproductive age group (18-49 years) attending the antenatal check-up in AMDA Hospital of Damak, Jhapa were recruited in this study. Data was collected through a validated semi-structured questionnaire. Collected data was analyzed in SPSS 22. Both descriptive and inferential statistics were employed in data analysis. Chi-square test was applied for the test of association between anemia and designated variables. Later, the variables with a p-value <0.20 obtained in bivariate was processed for multivariate analysis and considered significant with p-value <0.05. Finally, the adjusted odds ratio (AOR) with 95% confidence interval (CI) was reported. The prevalence of anemia was 42.1% in which 13.6% were severely anemic, 40.7% moderate and 45.8% were mild anemic. The study explored age group <20 and between 30-34 years (AOR 5.499, 95%CI: 1.172-25.792), (AOR 0.175, 95%CI: 0.042-0.735), pregnant with other religion (Buddhist, Christian, Kirant, Muslim) (AOR 3.217, 95%CI: 1.152-8.982), Janajati ethnicity (AOR 0.337, 95%CI: 0.134-0.848) were the factors associated with anemia. In addition, pregnant women working as laborer/peasant farmer (AOR 3.267, 95%CI: 1.121-9.522), Insufficient kitchen garden products (AOR 10.648, 95%CI: 2.702-41.961), vegetables brought rarely and sometimes (AOR 7.042, 95%CI: 1.049-47.277), (AOR 7.653, 95%CI: 2.308-25.371) had higher likelihood of having anemia. Correspondingly, vegetarian (AOR 6.264, 95%CI 1.646-23.830), DGLV once a week (AOR 8.139, 95%CI 1.714-38.680), no dietary diversity (AOR 6.741, 95%CI: 2.528-17.975) and prolong menstruation (AOR 2.696, 95%CI: 1.351-5.380) were independently associated with anemia as well. The findings identified the necessity of awareness on nutrition and the importance of dietary diversity to pregnant women. Similarly, adequate counseling by health workers on preventing anemia during ANC visit is highly recommended.-

Other Abstract (Other language abstract of ETD)

ปัญหาภาวะโลหิตจางเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญทั่วโลก และพบสูงถึงประมาณร้อยละ 40 ในสตรีตั้งครรภ์ ในประเทศเนปาลพบภาระโรคโลหิตจาง ด้วยความชุกสูงถึงร้อยละ 46 ในสตรีตั้งครรภ์ การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อสำรวจความชุกและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับภาวะโลหิตจางในสตรีตั้งครรภ์ที่เข้ารับบริการโรงพยาบาลเอเอ็มดีเอ ในเนปาลตะวันออก การวิจัยแบบภาคตัดขวางในสถานบริการสุขภาพ ดำเนินการระหว่างเดือนกันยายนถึงตุลาคม 2018 โดยศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างสตรีตั้งครรภ์ อายุ 18-19 ปี ที่เข้ารับบริการโรงพยาบาลเอเอ็มดีเอ ในเนปาลตะวันออกทั้งหมด 420 คน ใช้แบบสอบถามที่พัฒนาขึ้นเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ตัวต่อตัว และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบไคว์สแควร์หรือฟิชเชอร์ และใช้การวิเคราะห์พหุตัวแปรในการทดสอบสมการถดถอยโลจิสติกที่ค่าความเชื่อมั่น p<0.05 เพื่อหาความสัมพันธ์ ผลการศึกษาพบความชุกของภาวะโลหิตจางในกลุ่มตัวอย่างคิดเป็นร้อยละ 42.1 โดยร้อยละ 13.6 มีภาวะโลหิตจางรุนแรง ภาวะโลหิตจางปานกลางคิดเป็นร้อยละ 40.7 และภาวะโลหิตจางรุนแรงน้อยคิดเป็นร้อยละ 45.8 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (AOR>1) ต่อภาวะโลหิตจางในกลุ่มตัวอย่างสตรีตั้งครรภ์ ได้แก่ สตรีตั้งครรภ์อายุน้อยกว่า 20 ปี (AOR = 5.499, 95%CI: 1.172-25.792) สตรีตั้งครรภ์ช่วงอายุ 30-34 ปี (AOR = 0.175, 95%CI: 0.042-0.735) ศาสนาอื่นๆ (ได้แก่ ศาสนาพุทธ คริสเตียน มุสลิม และ kirant) (AOR = 3.217, 95%CI: 1.152-8.982) และ กลุ่มชาติพันธุ์ Janajati (AOR = 0.337, 95%CI: 0.134-0.848) อาชีพกรรมกรและเกษตรกร (AOR = 3.267, 95%CI: 1.121-9.522) รวมถึง ความไม่เพียงพอของผลผลิตจากสวนผัก (AOR = 10.648, 95%CI: 2.702-41.961) การซื้อผักนานครั้งๆ (AOR = 7.042, 95%CI: 1.049-47.277) และบางครั้ง (AOR = 7.653, 95%CI: 2.308-25.371) การเป็นมังสวิรัติ (AOR = 6.264, 95%CI 1.646-23.830) การรับประทานผักใบเขียวอาทิตย์ละครั้ง (AOR = 8.139, 95%CI 1.714-38.680) ความไม่หลากหลายของอาหารที่รับประทาน (AOR = 6.741, 95%CI: 2.528-17.975) และการมีประจำเดือนที่นานกว่าปกติ (AOR = 2.696, 95%CI: 1.351-5.380) สรุปผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่กล่าวมาข้างต้น (AOR>1) มีความสัมพันธ์เชิงบวกอย่างมีนัยสำคัญต่อภาวะโลหิตจางในสตรีตั้งครรภ์ การศึกษานี้จึงเสนอว่า ควรมีการเพิ่มความรู้เกี่ยวกับโภชนาการ และการรับประทานอาหารที่เหมาะสมต่อสตรีตั้งครรภ์ โดยเฉพาะการรับประทานผักใบเขียว และความหลากหลายของประเภทอาหารที่รับประทานขณะตั้งครรภ์ต่อไป

Included in

Public Health Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.