•  
  •  
 

Applied Environmental Research

Articles

PDF

การศีกษาสภาพการศึกษาของประชากรในบริเวณพื้นที่การชลประทานโครงการป่าสักใต้
ก่องแก้ว เจริญอักษร, สุภัทรา อักษรานุเคราะห์, and บัณฑิต จุลาลัย

PDF

การวิจัยหาจำนวนสารตะกั่วจากภาชนะบรรจุอาหาร
ศิริภรณ์ พานิชกิจ, อารี สุขประเสริฐ, พิมพรรณ เกิดอุดม, ประสาน ธรรมอุปกรณ์, วิไลลักษม์ อิ่มอุดม, พาลาภ สุริโยทัย, and วิทยา จันทสูตร

PDF

การศึกษาหาปริมาณโลหะหนักในเนื้อสัตว์ที่ใช้เป็นอาหาร
สุพัตรา ศรีไชยรัตน์, ศิริชัย ธรรมวานิช, and อรรณพ คุณาวงษ์กฤต

PDF

การใช้เวลาว่างและกิจกรรมสันทนาการของประชากรกรุงเทพมหานคร
ประพัฒน์ ลักษณพิสุทธิ์, จันทร์ ผ่องศรี, ฟอง เกิดแก้ว, สมบัติ กาญจนกิจ, and ชัชชัย โกมารทัต