•  
  •  
 

Applied Environmental Research

Publication Date

2025-07-01

Abstract

บทความนี้ชี้ให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านสิ่งแวดล้อมในโครงการพัฒนาว่า ปัจจุบัน แม้ประเทศไทยมีกฎหมายที่ให้สิทธิประชาชนเข้าถึงข้อมูลได้ แต่ก็ยังมีอุปสรรคที่ทำให้ประชาชนไม่สามารถ เข้าถึงข้อมูลได้ รวมถึงข้อจำกัดทางด้านกฎหมายจึงทำให้ประชาชนมีส่วนร่วมได้ในโครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยร่วมรับรู้ข้อมูล ร่วมให้ข้อคิดเห็น หรือร่วมให้คำปรึกษาเท่านั้น ส่วนการตรวจสอบข้อมูล เพื่อนำไปสู่กระบวนการตัดสินใจร่วมกันนั้นจำเป็นต้องปรับปรุงกลไกที่มีอยู่เพื่อเสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนให้เกิดขึ้นอย่างแท้จริง

First Page

55

Last Page

68

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.