•  
  •  
 

Applied Environmental Research

Publication Date

2023-07-01

Abstract

งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาถึงอิทธิพลของความเค็มและอัตราการรับน้ำเสียเข้าระบบบำบัดน้ำเสียแบบพื้นที่ชุ่มน้ำเทียมต่อการปลดปล่อยก๊าซมีเทน โดยใช้ความเค็มในรูปของค่าการนำไฟฟ้า (Electrical Conductivity) สูงถึงระดับ 16 dS/m. และควบคุมระยะเวลาของน้ำเสียให้อยู่ในระบบบำบัด 2-5 วัน ผลการศึกษาพบว่า ค่าเฉลี่ยของการปลดปล่อยก๊าซมีเทน มีค่าอยู่ในช่วง 4.0-75.7 มก./ตร.ม./ชม. ปริมาณการปลดปล่อยก๊าซมีเทนลดลง 40-50% เมื่อน้ำเสียมีความเค็ม 16 dS/m. เนื่องจากความเค็มยับยั้งกิจกรรมของแบคทีเรียและการเจริญเติบโตของพืชนอกจากนี้ยังพบว่าบริเวณที่อยู่ใกล้กับตำแหน่งที่ปล่อยน้ำเสียเข้าสู่ระบบจะมีการปลดปล่อยก๊าซมีเทนที่สูงกว่า ทั้งนี้เนื่องจากมีปริมาณสารอินทรีย์สะสมอยู่ในบริเวณดังกล่าวมากกว่า อย่างไรก็ตาม การเพิ่มปริมาณสารอินทรีย์ลงในน้ำเสียจะไม่ส่งผลให้มีการปลดปล่อยก๊าชมีเทนที่สูงขึ้นในช่วงเวลากลางวัน เนื่องจากน้ำเสียในระบบมีความลึกไม่มากนักประกอบกับการเกิดกระบวนการสังเคราะห์แสง ซึ่งส่งผล ให้เกิดสภาวะ aerobic ในบริเวณชั้นน้ำ

First Page

25

Last Page

34

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.