•  
  •  
 

Applied Environmental Research

Publication Date

2023-01-01

Abstract

การศึกษาตามโครงการวิจัยเพื่อสร้างเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และเครื่องมือทางสังคมในการประเมินผล การอนุรักษ์พลังงาน มีความมุ่งหมายที่จะสร้างและประยุกต์ใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และเครื่องมือทางสังคมที่มี ประสิทธิภาพเหมาะสมมาประเมินผลการอนุรักษ์พลังงานในภาพย่อยและภาพรวมอย่างเป็นระบบ ซึ่งการประเมินผล กิจกรรม โครงการ และแผนงานต่าง ๆ ในครั้งนี้ ได้ดำเนินการศึกษาครอบคลุมถึงผลดำเนินการ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยพิจารณาในเชิงเทคนิคและการบริหารจัดการ ตลอดจนผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจสังคมและ สิ่งแวดล้อม ซึ่งเครื่องมือแต่ละประเภทมีหลักการและตัวชี้วัดที่แตกต่างกันไป ทั้งนี้ ตัวชี้วัดสามารถนำมาใช้วัดและอธิบาย ถึงความสำเร็จหรือความล้มเหลวในการอนุรักษ์พลังงานของกิจกรรมที่สนใจศึกษาได้ ผลจากการศึกษาวิจัยสามารถจำแนกเครื่องมือที่สร้างขึ้นออกเป็น 3 ประเภท โดยพิจารณาตามลักษณะของ กิจกรรมการใช้พลังงาน ได้แก่ เครื่องมือประเมินกิจกรรมการใช้พลังงานภาครัฐมุ่งเน้นสำหรับประเมินผลการอนุรักษ์ พลังงานในอาคารควบคุมของรัฐ เครื่องมือประเมินกิจกรรมการใช้พลังงานภาคเอกชนใช้สำหรับประเมินผลโครงการ 4 ประเภท คือ โครงการที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ลม และพลังงานประเภทอื่น โครงการลดต้นทุนการผลิตและลดผล กระทบสิ่งแวดล้อมจากการใช้พลังงาน โครงการอนุรักษ์พลังงานในอาคาร โรงงาน และบ้านที่อยู่อาศัย โครงการผลิต พลังงานอื่นทดแทนน้ำมันและลดผลกระทบทางลิงแวดล้อมในภาคอุตสาหกรรมเกษตรและชุมชนส่วนเครื่องมือประเมิน กิจกรรมอื่น ๆ ที่สนับสนุนการอนุรักษ์พลังงานใช้สำหรับประเมินผลโครงการ 3 ประเภท คือ การประเมินผลโครงการ ฝึกอบรมระยะสันของหลักสูตรการอนุรักษ์พลังงานโครงการประชาสัมพันธ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน และโครงการจัดการ เรียนการสอนในสถาบันการศึกษาเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

First Page

24

Last Page

38

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.