•  
  •  
 

Applied Environmental Research

Publication Date

2002-07-01

Abstract

ค่าบีโอดีเป็นพารามิเตอร์ที่ใช้ในการบ่งบอกลักษณะและประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสียในปัจจุบันอย่างแพร่หลาย อย่างไรก็ดีในการวิเคราะห์น้ำเสียที่มีสารอินทรีย์ ต่ำมักขาดความถูกต้องและแม่นยำ งานวิจัยนี้ได้ศึกษาผลของปัจจัยควบคุมที่มีต่อค่าบีดีโอซีซึ่งเป็นพารามิเตอร์ใหม่ ในน้ำเสียจากระบบตะกอนเร่ง และวิเคราะห์พารามิเตอร์ อื่นๆ ได้แก่ค่าบีโอดี ค่าซีโอดี ค่าดีโอซี และมวลชีวภาพ เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพและความแม่นยำในการวัดค่า บีดีโอซีอีกด้วย จากผลการศึกษาในแบบจำลองพบว่า ค่าบีดีโอซีที่ได้จากระบบบำบัดที่มีเวลากักตะกอนต่ำมีค่าสูงกว่าที่พบในน้ำที่บำบัดที่มีเวลากักตะกอนสูง นอกจากนี้ยังพบว่า ประสิทธิภาพในการบำบัดโดยวิเคราะห์จากค่าบีดีโอซีมีความสัมพันธ์กับเวลากักตะกอนอย่างเห็นได้ชัดซึ่งอาจสามารถใช้ความสัมพันธ์ดังกล่าวมาทำนายและใช้ในการ ออกแบบระบบตะกอนเร่งได้ในอนาคตและเป็นที่น่าสังเกตว่าค่าบีดีโอซีมีความสัมพันธ์กับค่าบีโอดี และดีโอซี อย่างไรก็ตาม ควรเพิ่มจำนวนของข้อมูลในการวิเคราะห์เพื่อให้ได้ผลชัดเจนยิ่งขึ้น จากผลการศึกษาของ ทุกระบบพบว่าค่าบีดีโอซีมีความแม่นยำในการวิเคราะห์เหนือกว่าค่าบีโอดีอย่าง มีนัยสำคัญ

First Page

13

Last Page

21

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.