•  
  •  
 

Applied Environmental Research

Articles

PDF

คุณลักษณะของกระดาษรีไซเคิลจากกล่องนมที่ใช้แล้วทิ้ง
มาลิน ชัยศุภกิจพันธ์, ธนัญญา เกียรติสุรนนท์, and พัชรินทร์ แซ่เอี้ยว