•  
  •  
 

UNISEARCH (Unisearch Journal)

Publication Date

2019-01-01

Abstract

จังหวัดฉะเชิงเทราเป็นจังหวัดหนึ่งในพื้นที่ภาคตะวันออกที่มีแหล่งกำเนิดมลพิษ เพิ่มขึ้น เป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ สืบเนื่องจากการพัฒนาและความเหมาะสมของพื้นที่ชุมชนและภาคอุตสาหกรรมขยายตัวเพิ่มมากขึ้นมีแผนงานและโครงการพัฒนาพื้นที่โดยเข้าร่วมกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมในโครงการดำเนินการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2556 โครงการดังกล่าวได้จัดทำกิจกรรมและแผนงานสนับสนุนการดำเนินงานและแก้ไขปัญหาเพื่อเข้าสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Industrial Town) โดยมียุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและอยู่ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) ตามพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2561 ประกาศเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เพื่อดำเนินการพัฒนาพื้นที่ภาคตะวันออกให้เป็นระบบและสอดคล้องกับหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริมการประกอบพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ทันสมัย สร้างนวัตกรรม และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมีการวางผังเมืองรวมเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้ตระหนักถึง ปัญหาสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต จึงกำหนดแนวทางในการบูรณาการเพื่อเฝ้าระวังแหล่งกำเนิด มลพษิ และเตรียมความพร้อมในการรับมือภัยพิบัติต่าง ๆ ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ของจังหวัดฉะเชิงเทรา คือ เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมเพื่อให้เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจ และชุมชนอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุขโดยจัดให้มีการติดตามตรวจสอบวิเคราะห์ จัดทำบัญชีแหล่งกำเนิดมลพิษ พร้อมจัดทำแนวทางมาตรการในการเฝ้าระวัง แก้ไขปัญหา และเสริมสร้างประสิทธิภาพเครือข่ายภาคประชาชนให้มีความรู้ความเข้าใจในการเฝ้าระวังแหล่งกำเนิดมลพิษ เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือภัยพิบัติจากแหล่งกำเนิดมลพิษ ทั้งนี้ ด้วยเจตนารมณ์ที่ต้องการให้สภาพแวดล้อมของจังหวัดอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม

DOI

10.58837/CHULA.UNISEARCH.6.2.5

First Page

33

Last Page

39

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.