•  
  •  
 

UNISEARCH (Unisearch Journal)

Publication Date

2019-01-01

Abstract

ประเทศไทยมีการขยายตัวของปริมาณนักท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นทุกปี แตที่่น่าสนใจ คือ จำนวนแหล่งท่องเที่ยวที่สามารถรองรับนักท่องเที่ยวมีจำนวนเท่าเดิมโดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ทำให้แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามบางแห่งมีจำนวนนักท่องเที่ยวเข้าไปในพื้นที่มากจนเกินขีดความสามารถในการรองรับได้ ทำให้เกิดปัญหาความแออัดของนักท่องเที่ยวในพื้นที่ และปัญหาด้านต่าง ๆ ตามมามากมาย เช่น การบริหารจัดการด้านความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว การใช้ประโยชน์ของทรัพยากรธรรมชาติ การทำ ลายความสวยงามและเอกลักษณ์ของธรรมชาติสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวกไม่เพียงพอ ส่งผลให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม เช่น ขยะมูลฝอย น้ำเสีย มลพิษทางอากาศ มลพิษทางเสียง เป็นต้น ในขณะเดียวกันจำนวนนักท่องเที่ยวที่มากเกินขีดความสามารถของแหล่งท่องเที่ยวยังเป็นต้นเหตุของการเกิดความเสื่อมโทรมของแหล่งท่องเที่ยว และส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิต คุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ของชุมชนท้องถิ่นในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวและพื้นที่ใกล้เคียง ตลอดจนส่งผลกระทบต่อทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวผู้มาเยี่ยมเยือน ซึ่งผลกระทบต่าง ๆ เหล่านี้จะนำไปสู่ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวของแหล่งท่องเที่ยวนั้นๆ รวมทั้ง ภาพลักษณ์ของการท่องเที่ยวของประเทศด้วย

DOI

10.58837/CHULA.UNISEARCH.6.1.4

First Page

22

Last Page

28

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.