•  
  •  
 

UNISEARCH (Unisearch Journal)

Publication Date

2019-01-01

Abstract

การประเมินความพร้อมและความสำคัญของเทคโนโลยีการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เป็นข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญสำหรับการขับเคลื่อนให้เกิดการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้เป็นไปตามเป้าหมาย ตามที่ประเทศไทยได้จัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกร้อยละ 20-25 จากกรณีปกติ ภายในปี ค.ศ. 2030 นอกจากนี้ยังสามารถใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญสำหรับการกำหนดนโยบายการส่งเสริมงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีของประเทศไทยให้เป็นไปในทิศทางที่สอดคล้องกับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของโลกและศักยภาพของประเทศไทย เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าสูงสุด รวมทั้งเพื่อให้เทคโนโลยีการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ โดยพิจารณาความพร้อมในด้านต่าง ๆบนเป้าหมายที่ต้องการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันและทำให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ การพัฒนาด้านสังคมและการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ควบคู่กับความต้องการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกไปพร้อม ๆ กัน งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ระดับความพร้อมและความสำคัญของเทคโนโลยีการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในแต่ละชนิด โดยใช้วิธีการวิเคราะห์แบบหลายเกณฑ์ (Multi-Criteria Analysis: MCA)

DOI

10.58837/CHULA.UNISEARCH.6.1.2

First Page

10

Last Page

14

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.