•  
  •  
 

UNISEARCH (Unisearch Journal)

Publication Date

2018-01-01

Abstract

ผลิตภัณฑ์แบร็กเกตเซรามิกทันตกรรม เป็นวัสดุทางการแพทย์ที่มีการนำเข้าจากต่างประเทศและมีราคาสูง การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตขึ้นภายในประเทศจะทำให้เกิดการสร้างองค์ความรู้เพื่อเป็นฐานในการพัฒนาประเทศ รวมทั้งทำให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมทางวัสดุศาสตร์ ซึ่งมีศักยภาพสามารถนำไปต่อยอดเพื่อประยุกต์ใช้เพิ่มความเข้มแข็งของภาคอุตสาหกรรมของประเทศและลดการนำ เข้าสินค้าจากต่างประเทศ เมื่อพิจารณาลักษณะรูปร่าง รูปทรง และขนาดของแบร็กเกตเซรามิกแล้ว กระบวนการที่เหมาะสมในการใช้ผลิตชิ้นส่วนนี้ ได้แก่ กระบวนการฉีดขึ้นรูปวัสดุผง (powder injection moulding) ซึ่งเป็นกรรมวิธีที่เหมาะสำหรับการผลิตชิ้นส่วนที่มีขนาดเล็กและมีรูปร่างซับซ้อนกระบวนการฉีดขึ้นรูปวัสดุผงนี้เป็นกระบวนการผลิตที่ได้รับความสนใจอย่างแพร่หลายในการผลิต ผลิตภัณฑ์คุณ ภาพสูงสามารถผลิตได้ในปริมาณมาก ช่วยลดของเสียที่เกิดในระหว่างการผลิตเมื่อเปรียบเทียบกับการผลิตโดยวิธีอื่่น ๆ ดังนั้น กระบวนการฉีดขึ้นรูปวัสดุผง จึงเหมาะสมในการนำ มาพัฒนาเพื่อขึ้นรูปชิ้นงานแบร็กเกตเซรามิกทันตกรรม

DOI

10.58837/CHULA.UNISEARCH.5.3.4

First Page

20

Last Page

24

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.