•  
  •  
 

UNISEARCH (Unisearch Journal)

Publication Date

2018-01-01

Abstract

ในปี พ.ศ. 2568 จะปีการเปิดเสรีให้กับผลิตภัณฑ์นมเป็นสินค้าปลอดภาษีทั้งการนำเข้า-ส่งออกโดยสมบูรณ์ ซึ่งจะเกิดผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบต่อประเทศไทย สำหรับผลกระทบทางบวก คือ ประเทศไทยมีโอกาสในการส่งออก ผลิตภัณฑ์น้ำนมไปยังตลาดที่มีขนาดใหญ่ขึ้น ในขณะที่ผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้น คือ อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์นมของ ประเทศไทยอาจไม่สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้ ส่งผลให้เกษตรกรอาจต้องเลิกกิจการและเลิกอาชีพการเลี้ยงโคนม อันเป็นผลมาจากประสิทธิภาพการผลิตในระดับฟาร์มโคนมทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพที่ค่อนข้างต่ำ ปัญหาการขาดแคลน แรงงานที่รวมถึงแรงงานต่างด้าวที่ทยอยกลับประเทศ การขาดเกษตรกรรุ่นใหม่ที่จะสืบสานอาชีพของครอบครัว ประกอบกับ การที่สังคมไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (aging society) การประกอบอาชีพโดยใช้แรงงานเป็นหลักเช่นเดียวกับในอดีต ไม่อาจจูงใจให้คนรุ่นใหม่เข้าสู่อาชีพนี้ได้ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากประเทศไทยมีความได้เปรียบในด้านพื้นที่ตั้ง ที่เป็นศูนย์กลางของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งปัจจุบันได้มีการส่งออกผลิตภัณฑ์นมไปยังประเทศเพื่อนบ้านซึ่งมีมูลค่า มากกว่าหนึ่งหมื่นล้านบาทต่อปี จึงเป็นโอกาสในการขยายตลาดไปยังประเทศเพื่อนบ้านเพิ่มขึ้น รวมทั้ง การส่งออกไปยังตลาดขนาดใหญ่ เช่น ประเทศจีน และตลาดที่มีศักยภาพที่จะซื้อผลิตภัณฑ์นมจากประเทศไทย เช่น สิงคโปร์ บรูไน มาเลเชีย และฮ่องกง เป็นต้น จากสถานการณ์ดังกล่าว ทั้งนี้ ภายใต้ภาวะคุกคามต่อความอยู่รอดของอุตสาหกรรมโคนม และอาชีพการเลี้ยงโคนมของประเทศไทย รวมทั้ง การใช้โอกาสการเปิดการค้าเสรีผลิตภัณฑ์นมเพื่อเป็นประโยชน์ในการขยายตลาดการส่งออกของไทย อุตสาหกรรมการเลี้ยงโคนมของประเทศไทยจึงมีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนวิธีการเลี้ยงและ การจัดการฟาร์มโคนม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพการผลิต ให้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและทันต่อสถานการณ์ ก่อนที่จะสูญเสียโอกาสเหล่านี้ไป

DOI

10.58837/CHULA.UNISEARCH.5.2.5

First Page

25

Last Page

31

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.