•  
  •  
 

UNISEARCH (Unisearch Journal)

Publication Date

2018-01-01

Abstract

โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นสำหรับคนเมือง มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดแสดงนิทรรศการให้ความรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาสำหรับประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ้งมีแนวโน้มพึ่งพาเทคโนโลยีที่สะดวกสบายอันนำไปสู่การนำเข้าและบริโภคทรัพยากรจากต่างประเทศที่เพิ่มขึ้น ขณะเดียวกันก็มีโอกาสในการใช้เทคโนโลยีทำลายสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ รวมถึงไม่มีการสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมภูมิปัญญาของชุมชนท้องถิ่น ส่งผลให้ประเทศไทยสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพและองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น จึงมีความจำเป็นที่ต้องมีการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นสำหรับคนเมือง เพื่อส่งเสริมการกระตุ้นให้สังคมคนเมืองตระหนักถึงการใช้ประโยชน์ทรัพยากรทางชีวภาพที่มีความหลากหลายด้วยภูมิปัญญาชุมชนและท้องถิ่น เกิดกระบวนการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์ ด้วยสถานที่ที่คนเมืองเข้าถึงง่าย มีความน่าสนใจเชื่อมโยงถึงวิถีชีวิตคนเมืองโดยการออกแบบจัดสรรพื้นที่อย่างน่าสนใจมีประสิทธิภาพ เพื่อให้คนเมืองได้รับองค์ความรู้ในเรื่องของความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) ซึ่งมีพันธกิจในการส่งเสริมและสนับสนุนการเพิ่มมูลค่าการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นและธุรกิจชีวภาพด้วยการใช้สหวิทยาการที่เกี่ยวข้อง เห็นความสำคัญของการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ฯ โดยนำเสนอกรอบแนวคิดรูปแบบนิทรรศการที่เหมาะสม ทำเลที่ตั้งที่เอื้อต่อการเข้าถึงของคนเมือง และความคุ้มค่าทางการเงินในการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ฯ

DOI

10.58837/CHULA.UNISEARCH.5.2.2

First Page

7

Last Page

12

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.