•  
  •  
 

UNISEARCH (Unisearch Journal)

Publication Date

2018-01-01

Abstract

โครงการศึกษาวิจัยเรื่อง "การสื่อสารการตลาดแนวใหม่เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในเรื่องราวของสินค้าและการตัดสินใจซื้อ" จัดทำขึ้นเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ เป็นการวิจัยนำร่องเพื่อให้ทราบถึงวิธีการสื่อสารโดยการใช้สื่อต่างๆ การสื่อสารการตลาดแนวใหม่เพื่อสร้างแนวทางการทำธุระกินใหม่ ๆ โดยเฉพาะการใช้ประโยชน์จากสื่อใหม่ เช่น สื่อสังคมออนไลน์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบ วิธีการ และช่องทางในการสื่อสารการตลาดแนวใหม่ที่เหมาะสมในยุคสังคมออนไลน์ และเพื่อใช้เป็นแนวทางนำร่องในการสร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้สื่อใหม่ในองค์กรธุรกิจ ผลการวิจัยจากโครงการนี้ อาจนำไปเป็นแนวทางในการพัฒนากลยุทธ์การสื่อสารแนวใหม่ผ่านการเล่าเรื่อง (storytelling) สำหรับสินค้า ที่ต้องการปรับตัวให้เข้าสู่เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ (creative economy) เน้นการสื่อสารที่ใช้เนื้อหาและเรื่องราวที่สร้างสรรค์เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายเกิดความประทับใจและเพิ่มคุณค่าให้สินค้ามากยิ่งขึ้น ความเชื่อมั่นในเรื่องราวของสินค้าที่เกิดขึ้นในใจของผู้บริโภค ผ่านการเล่าเรื่องถือเป็นการสื่อสารที่โน้มน้าวด้วยข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริง ไม่บิดเบือนใดๆ เป้นการสร้างอารมณ์ร่วมเพื่อให้เกิดการคล้อยตามและมีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภค โดยกระตุ้นเกิดความรู้การจดจำ และความสนใจต่อสินค้า ซึ่งจะเป็นารสนับสนุนการทำเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ได้อย่างกลมกลืนเป็นไปนิศทางเดียวกัน

DOI

10.58837/CHULA.UNISEARCH.5.2.1

First Page

3

Last Page

6

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.