•  
  •  
 

UNISEARCH (Unisearch Journal)

Publication Date

2018-01-01

Abstract

การสร้างสรรค์เมืองอัจฉริยะ (Smart City) ที่ดีต้องคำนึงถึงคุณภาพชีวิตที่ดี โดยเฉพาะด้านสุขภาพของชาวเมือง การเปลี่ยนวิถีชีวิตจากสังคมเกษตรในอดีตมาสู่สังคมเมืองอัจฉริยะแห่ง อนาคตวิถีชีวิตการกินและการทำกิจกรรมย่อมมีการเปลี่ยนแปลง กล่าวคือ วิถีชีวิตในเมือง ส่วนมากจะบริโภคอาหารที่ให้พลังงานสูงแต่ขาดการออกกำลังกาย ทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (Non-Communicable Diseases: NCDs)ซึ่งแนวทางในการแก้ไขพฤติกรรมเสี่ยงนี้ สามารถทำได้โดยนวัตกรรมการออกแบบสภาพแวดล้อมที่กระตุ้นให้เกิดการออกกำลังกาย ฝังลงในกิจวัตรประจำวันแบบไม่รู้สึกตัว และการมีสภาพแวดล้อมที่ดีในเมืองสามารถส่งผลที่ดีกับองค์ประกอบอัจฉริยะหลักอื่น ๆ ของเมืองได้โครงการวิจัย ประกอบด้วย 3 โครงการวิจัยย่อย คือ 1) การวิจัยการออกแบบโดยแฝงกิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ (ระยะที่ 2) 2) การวิจัยดัชนีระบบนิเวศยุคใหม่เพื่อความยั่งยืน (ระยะที่ 2) และ 3) การวิจัย และอบรมเพื่อการออกแบบอย่างยั่งยืน (ระยะที่ 2) โดยวัตถุประสงค์ของการวิจัยประกอบด้วย 3 ประเด็นหลัก คือการออกแบบสภาพแวดล้อมเพื่อให้เกิดกิจกรรมการออกกำลังกายแฝง การออกแบบสภาพแวดล้อมเพื่อลดการใช้พลังงานและพัฒนาดัชนีประเมินระบบนิเวศอย่างยั่งยืน และการรวบรวมต่อยอดและขยายผลองค์ความรู้แบบบูรณาการ ที่ผู้อบรมสัมมนาได้รับรู้และสัมผัสผ่านกิจกรรม เกิดความเข้าใจและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้

DOI

10.58837/CHULA.UNISEARCH.5.1.5

First Page

27

Last Page

32

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.