•  
  •  
 

UNISEARCH (Unisearch Journal)

Publication Date

2018-01-01

Abstract

การเพิ่มขึ้นของผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกทั้งในแง่ของขนาดและความถี่ ส่งผลให้นานาประเทศมีความตื่นตัวและตระหนักถึงความสำคัญในการร่วมมือแก้ไขปัญหามากขึ้น เป็นที่ทราบ กันดีว่าสาเหตุหลักของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเกิดจากการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ที่ ก่อให้เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกสู่ชั้นบรรยากาศ ข้อมูลรายงานก๊าซเรือนกระจกล่าสุดของประเทศไทย ระบุว่า ใน พ.ศ. 2556 ประเทศไทยมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม 318.66 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์ เทียบเท่า (MtCO2e) โดยสามในสี่ของปริมาณก๊าซเรือนกระจกมาจากภาคพลังงาน (Office of Natural Resources and Environmental Policy and Planning (ONEP), 2017) แม้ว่าในปัจจุบันได้มีการส่งเสริม ให้มีการใช้พลังงานทางเลือกและ/หรือมีการนำนวัตกรรมต่าง ๆ เข้ามาประยุกต์ใช้เพื่อลดผลกระทบจาก การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ แต่ทว่าการดำเนินงานดังกล่าวก็ยังไม่สามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้ ตามเป้าหมายที่ระบุไว้ในพิธีสารเกียวโต (Kyoto Protocol)

DOI

10.58837/CHULA.UNISEARCH.5.1.3

First Page

14

Last Page

20

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.