•  
  •  
 

UNISEARCH (Unisearch Journal)

Publication Date

2017-01-01

Abstract

ข้าว เป็นหนึ่งในสินค้าเกษตรส่งออกที่สำคัญ ของประเทศไทยที่นำรายได้เข้าสู่ประเทศอย่างมหาศาล ในแงมุ่มต่าง ๆข้าวเป็นอาหารหลักของคนไทย และเป็นบ่อเกิดของวัฒนธรรมไทย ในระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาประเทศไทยเป็นผู้เล่นสำคัญในฐานะผู้ส่งออกข้าวหลักในตลาดโลกไม่ต่่ำกว่า 30 ปี อย่างไรก็ตามชาวนาผ็ปลูก ข้าวกลับเป็นกลุ่มคนที่มีฐานะยากจนที่สุดกลุ่มหนึ่งของประเทศ ชาวนาประสบปัญหาราคาข้าวตกต่ำเนื่องจากราคาข้าวในตลาดมีความผันผวนสูงซึ่งเกิดจากความไม่สอดคล้องระหว่างปริมาณการผลิตและปริมาณความต้องการข้าวในตลาด ความผันผวนของราคาทำให้ชาวนาประสบปัญหาในการวางแผนการผลิตและการขายข้าวเปลือก ส่งผลให้ชาวนาประสบปัญหาหนี้สินเรื้อรังกับสถาบันการเงินภาครัฐและผู้ให้กู้ยืมเงินนอกระบบสถาบันการเงินตลอดมา

DOI

10.58837/CHULA.UNISEARCH.4.3.5

First Page

28

Last Page

33

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.