•  
  •  
 

UNISEARCH (Unisearch Journal)

Publication Date

2017-01-01

Abstract

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อยู่ในเขตร้อนชื้นที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูงและเป็นแหล่งผลิตอาหารที่สำคัญ ซึ่งภาคเกษตรกรรมและภาคการผลิตอาหารมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อชีวิตของคนในประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรืออาเซียน (Association of Southeast Asian Nations: ASEAN) ภาคเกษตรกรรมเป็นภาคส่วนที่สำคัญด้านเศรษฐกิจในระดับชาติ และเป็นแหล่งจ้างงานที่สำคัญของประชาชนหลายล้านคนที่อาศัยอยู่ในเขตชนบทของประเทศสมาชิกอาเซียนจาก 8 ใน 10 ประเทศ ได้แก่ กัมพูชา ลาว อินโดนีเซีย มาเลเซียเมียนมาร์ ฟิลิปปินส์ ไทย และเวียดนามข้อมูลจากธนาคารโลกแสดงให้เห็นว่า ในปี พ.ศ. 2558 ภาคเกษตรกรรมของประเทศไทยสร้างรายได้มากถึงร้อยละ 9.1 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (World Bank, 2017) อย่างไรก็ตาม มูลค่าของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศของภาคเกษตรกรรมไม่ได้แสดงถึงความสำคัญโดยรวมของภาคเกษตรกรรมต่อประเทศไทยอย่างครอบคลุมมากนักโดยเฉพาะวิถีชีวิตของเกษตรกรหรือวัฒนธรรมเกษตรกรรมของชาติ แม้ว่าร้อยละ 38.0 ของประชากรกว่า 67 ล้านคนของประเทศไทยจะอยู่ในภาคเกษตรกรรมก็ตาม (สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2559)

DOI

10.58837/CHULA.UNISEARCH.4.3.3

First Page

15

Last Page

20

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.