•  
  •  
 

UNISEARCH (Unisearch Journal)

Publication Date

2017-01-01

Abstract

สิ่งปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเป็นปัญหาสำคัญอย่างมาก โดยส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชากรไทยในวงกว้าง สารตกค้าง เช่น สารเคมี ยาฆ่าแมลง ยากำจัดศัตรูพืช ที่พบในผักผลไม้ เนื้อสัตว์ อาหาร หรือผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรอื่น ๆ นำไปสู่ปัญหาสุขภาพ ก่อให้เกิดโรคต่าง ๆ และมะเร็งหลายชนิด เม็ดเงินจำนวนมากต้องสูญเสียไปในแต่ละปี เพื่อการรักษาผู้ป่วยจากปัญหาสุขภาพเหล่านี้ นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร เช่น ข้าว ผัก และผลไม้หลายชนิด ที่มีสิ่งปนเปื้อนไม่สามารถขายได้ในราคาสูงและไม่สามารถส่งออกไปยังกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว เช่นสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น หรือ สหภาพยุโรป ยิ่งไปกว่านั้นการตรวจพบเชื้อโรคต่าง ๆ สารเคมี ยาฆ่าแมลง หรือ ยากำจัดศัตรูพืชที่ตกค้างในผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่ส่งออกเพียงบางส่วน ส่งผลให้มีการยกเลิกหรือปฏิเสธคำสั่งซื้อผลิตภัณฑ์อื่น ๆตามมาอีกด้วย ซึ่งก่อให้เกิดปัญหากับการส่งออกสินค้าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของประเทศไทยเป็นอย่างมาก ดังนั้นเพื่อเป็นการเพิ่มคุณภาพชีวิต ของประชากรไทยและป้องกันการยกเลิกการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรจากต่างประเทศผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรจึงควรได้รับการตรวจสอบเบื้องต้นโดยผู้ผลิตหรือโรงงานเสียก่อน

DOI

10.58837/CHULA.UNISEARCH.4.3.1

First Page

3

Last Page

8

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.