•  
  •  
 

UNISEARCH (Unisearch Journal)

Publication Date

2017-01-01

Abstract

ข้าว (Oryza sativa L.) มีความสำคัญต่อความมั่นคงทางอาหารของมวลมนุษยชาติเป็นอย่างยิ่ง เพราะข้าวเป็นอาหารที่หล่อเลี้ยงประชากรกว่าครึ่งหนึ่งของประชากรโลก โดยเฉพาะประชากรในทวีปเอเชียซึ่งบริโภคข้าวเป็นอาหารหลัก (Chakravarthi and Naravaneni, 2006) ประเทศไทยได้ชื่อว่าเป็นประเทศผู้ผลิตข้าวในอันดับต้น ๆ ของโลกโดยมีประเทศจีนเป็นผู้ผลิตรายใหญ่ที่สุด รองลงมา ได้แก่ อินเดีย อินโดนีเซีย บังคลาเทศ เวียดนาม และไทย ซึ่งอยู่ในอันดับ 6 ของโลก เดิมประเทศไทยเคยส่งออกข้าวเป็นอันดับ 1 ของโลก และส่งออกข้าวในรูปข้าวสารคุณภาพสูง(กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2547) โดยในปี พ.ศ. 2555-2556 ประเทศไทยส่งออกข้าวเป็นอันดับ 3 รองจากอินเดียและเวียดนาม (USDA, 2013) และในปี พ.ศ. 2557 ประเทศไทยสามารถกลับมาเป็นผู้นำในการส่งออกข้าวอีกครั้ง และในปัจจุบัน ประเทศไทยเป็นประเทศส่งออกข้าวอันดับ 2 ของโลก (USDA, 2016)ประเทศไทยมีพื้นที่เพาะปลูก ข้าวทั้งข้าวนาปี และข้าวนาปรัง ในปี พ.ศ. 2555/2556 รวมพื้นที่ประมาณ 70 ล้านไร่โดยให้ผลผลิตรวมทั้งประเทศประมาณ 36 ล้านตันข้าวเปลือก ผลผลิตต่อไร่ของข้าวนาปีและนาปรังทั้งประเทศคิดเป็น414 กิโลกรัม และ 668 กิโลกรัม ตามลำดับ (กรมการข้าว, 2556) จากข้อมูลดังกล่าวพบว่าผลผลิตข้าวต่อไร่ของประเทศไทยอยู่ในอัตราที่ต่ำกว่าหลาย ๆ ประเทศในทวีปเอเชีย ทำให้ต้นทุนการผลิตสูง ซึ่งในอนาคตอาจส่งผลให้ศักยภาพในการแข่งขันลดต่ำลงเม่อื เปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านทั้งนี้ ความเสียหายที่เกิดขึ้น เนื่องจากโรคข้าว เป็นหนึ่งในหลายปัญหาสำคัญที่ส่ง ผลให้ผลผลิตข้าวของไทยอยู่ในเกณฑ์ต่ำ ซึ่งส่งผลทำให้เกษตรกรสูญูเสียรายได้ในแต่ละปีเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ การที่อุณหภูมิของโลกเพิ่มสูงขึ้นทำให้ระดับน้ำทะเลสูงขึ้น และคาดว่าทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) อย่างรุนแรงมากขึ้น ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการเกิดการระบาดของโรคข้าวที่สำคัญเพิ่มมากขึ้น

DOI

10.58837/CHULA.UNISEARCH.4.1.4

First Page

23

Last Page

27

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.