•  
  •  
 

UNISEARCH (Unisearch Journal)

Publication Date

2017-01-01

Abstract

งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาเพิ่มเติมถึงบทบาทของจุลินทรีย์ในวัฏจักรไนโตรเจน ซึ่งเป็นกุญแจหลักสำคัญของกระบวนการบำบัดทางชีวภาพ (biological treatment) ที่เกิดขึ้นในระบบเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ(aquaculture system)โดยเป็นความร่วมมือระหว่างคณาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกับนักวิจัยผู้มีประสบการณ์จากศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางทะเล ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยชีวภาพแห่งชาติ ซึ่งในภาพรวมโครงงานวิจัยนี้ประกอบไปด้วย 2 โครงงานย่อย โครงงานแรกเป็นการติดตามกิจกรรมของจุลินทรีย์กลุ่มดีเอ็นอาร์เอ (Dissimilatory Nitrate Reduction to Ammonium: DNRA) ในกระบวนการดีไนตริฟิเคชัน(denitrification) ที่มีบทบาททำให้ไนเตรตถูกเปลี่ยนกลับเป็นแอมโมเนีย (ammonia: NH3) ดีเอ็นอาร์เอจึงเป็นกลุ่มจุลนิทรีย์ที่ไม่เป็นที่ต้องการในระบบบำบัดน้ำเสีย และระบบเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเนื่องจากเป็นกลไกของการสร้างของเสียที่เป็นจุดมุ่งหมายของการบำบัดกลับขึ้นมาใหม่ แต่การเกิดแอมโมเนียในระบบไร้อากาศ (anaerobic system) สามารถพบได้ในเพียงบางสภาวะเท่านั้นดังนั้น การศึกษาเพิ่มเติมจนเข้าใจถึงปัจจัยที่มีผลทำให้สภาวะดัง กล่าวเกิดขึ้นนั้นจะนำไปสู่การควบคุมระบบและการบำบัดแอมโมเนียในระบบเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนโครงงานที่ 2 เป็นการศึกษาด้านจลนศาสตร์ของกระบวนการไนตริฟิเคชัน (nitrification) ที่นับว่ามีความสำคัญอย่างมากในการควบคุมไนโตรเจนในบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเนื่องจากไนตริฟิเคชันจะเป็นขั้นตอนที่มีผลกับการจำกัดอัตรา (rate limiting step) แบคทีเรียในกระบวนการนี้เป็นแบคทีเรียเฉพาะกลุ่มที่มีอัตราการเจริญเติบโตช้ามาก และมีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อมสูง โดยความรู้และข้อมูลทางจลนศาสตร์ของปฏิกิริยาไนตริฟิเคชันนั้นมีส่วนสำคัญในการออกแบบระบบควบคุมไนโตรเจนและช่วยให้ระบบดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งยังสามารถนำความรู้ในด้านนี้ไปใช้เพื่ออธิบายความผิดปกติที่เกิดขึ้นภายในระบบ รวมทั้ง สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในเวลาที่ระบบไม่สามารถทำงานได้ปกติอีกด้วย

DOI

10.58837/CHULA.UNISEARCH.4.1.1

First Page

3

Last Page

9

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.