•  
  •  
 

UNISEARCH (Unisearch Journal)

Publication Date

2016-01-01

Abstract

ปัจจุบันปะการังในท้องทะเลไทยมีสภาพเสื่อมโทรมและเสียหายเป็นอย่างมากเมื่อเปรียบเทียบกับในอดีต ซึ่งการเสื่อมโทรมของปะการังเกิดจากสาเหตุสำคัญ 2 ประการ คือ สาเหตุจากธรรมชาติเช่น ลมพายุ มรสุม หรือแม้กระทั่งสึนามิ เป็นต้น และจากกิจกรรมของมนุษย์ เช่น การทิ้งสมอบริเวณแนวปะการัง การทำประมงในแนวปะการัง หรือจากธุรกิจ/กิจกรรมการท่องเที่ยว ซึ่งการท่องเที่ยวทางทะเลเป็นกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจเป็นอย่างมากจึงมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากในแต่ละปี แต่จากการที่นักท่องเที่ยวไม่มีระเบียบวินัย อาจทำให้เกิดการทำลายปะการังทั้งโดยตั้งใจและไม่ตั้งใจ ย่อมทำให้ปะการังในประเทศไทยอยู่ในภาวะที่เสื่อมโทรมลงเรื่อย ๆ

DOI

10.58837/CHULA.UNISEARCH.3.3.6

First Page

34

Last Page

39

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.