•  
  •  
 

UNISEARCH (Unisearch Journal)

Publication Date

2016-01-01

Abstract

ฟอสฟอรัสที่สะสม (Phosphorus accumulated) อยู่ในระบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแบบหมุนเวียน (Recirculating aquaculture system: RAS) นับเป็นอุปสรรคสำคัญในการนำน้ำกลับมาใช้ซ้ำในระยะยาว โดยทั่วไปฟอสฟอรัสที่มาจากการให้อาหารจะถูกสะสมอยู่ในระบบหมุนเวียนน้ำตลอดช่วงระยะเวลาการเพาะเลี้ยง ในขณะที่ไนโตรเจนสามารถถูกกำจัดออกไปได้ในรูปของแก๊สไนโตรเจนด้วยกระบวนการบำบัดดีไนตริฟิเคชัน (Denitrification) ผลงานวิจัยก่อนหน้านี้ได้แสดงให้เห็นว่าไซยาโนแบคทีเรียชนิด Synechocystis sp. PCC 6803 สามารถกำจัดฟอสเฟตออกจากน้ำในระบบ RAS ได้โดยกระบวนการฟอสเฟตแอสซิมิเลชั่น (Phosphate assimilation) (Burut-Archanai และคณะ, 2013) อย่างไรก็ตาม ปัญหาของการกำจัดฟอสเฟตสะสมด้วยการใช้เซลล์ Synechocystis sp. ที่มีขนาดเล็ก จำเป็นต้องอาศัยกระบวนการปั่นเหวี่ยง (Centrifuge) เพื่อแยกเซลล์ออกจากน้ำ ทำให้ไม่สามารถนำวิธีการนี้ไปใช้กับระบบ RAS ขนาดใหญ่ได้

DOI

10.58837/CHULA.UNISEARCH.3.1.6

First Page

29

Last Page

32

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.