•  
  •  
 

UNISEARCH (Unisearch Journal)

Publication Date

2016-01-01

Abstract

จากการที่โลกยุคปัจจุบันกำลังประสบกับปัญหาและวกิฤตการณ์ด้านสิ่งแวดล้อม มากมายจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปจากภาวะโลกร้อน (Global Warming) ทำให้หลายประเทศประสบกับเหตุการณ์ภัยทางธรรมชาติต่างๆ มากมาย ประเทศไทยเองก็เช่นกันที่ได้รับ ผลกระทบจากภาวะโลกร้อนอันเนื่องมาจากปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ไม่คาดคิด เช่น มหาภัยพิบัติสึนามิในพื้นที่ภาคใต้หรือเหตุการณ์อุทกภัย เมื่อปี พ.ศ. 2554 ที่เกิด ขึ้นในประเทศไทย ซึ่งภัยทางธรรมชาติต่างๆ ที่เกิดขึ้นในแต่ละครั้งส่งผลกระทบต่อประชาชนและมีผู้เสียชีวิตเกิดขึ้น โดยที่ความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นในบางกรณีสามารถป้องกันหรือเตรียมการล่วงหน้าเพื่อรองรับหรือรับมือกับเหตุภัยพิบัติได้หากมีการประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพ สามารถเข้าถึงกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบได้อย่างกว้างขวาง

DOI

10.58837/CHULA.UNISEARCH.3.1.2

First Page

9

Last Page

13

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.