•  
  •  
 

UNISEARCH (Unisearch Journal)

Publication Date

2016-01-01

Abstract

ปรากฏการณ์เกาะความร้อน (Urban Heat Island: UHI) เป็นหนึ่งในปัจจัยที่ส่งผลให้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก (Climate Change) ทวีความรุนแรงมากขึ้น ทั้งจากการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิในพื้นที่เมือง ซึ่งมีกลุ่มอาคารและสิ่งปลูกสร้างที่มิใช่ลักษณะสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติ กระจุกตัวกันอย่างหนาแนน่ และจากการใช้พลังงานภายในพื้นที่เมืองหรือกิจกรรมต่างๆ ของประชากรเมืองซึ่งทำให้อุณหภูมิภายในพื้นที่เมืองสูงกว่าพื้นที่ชานเมืองหรือภายนอกเมืองเป็นเวลานานและต่อเนื่องส่งผลให้เกิดปรากฏการณ์เกาะความร้อนที่รุนแรงยิ่งขึ้นกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นหนึ่งในเมืองหลวงขนาดใหญ่ของโลกได้รับผลกระทบจากปรากฏการณ์เกาะความร้อนเช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริเวณพื้นที่ใจกลางเมืองหรือบริเวณเขตชั้นในของกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นพื้นที่สำคัญที่มีแนวโน้มในการพัฒนาพื้นที่สูงขึ้นในอนาคต ทั้งนี้ แนวทางในการแก้ไขปัญหาปรากฏการณ์เกาะความร้อนในพื้นที่เมืองของกรุงเทพมหานคร ด้วยแนวทางการปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางกายภาพเมืองที่มีความเป็นไปได้จริง และสอดคล้องกับสถานการณ์การพัฒนาพื้นที่เมือง รวมทั้งโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้นจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง ดังนั้น การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมทางกายภาพเมืองกับลักษณะการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ ซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิด การเปลี่ยนแปลงในปรากฏการณ์เกาะความร้อนของพื้นที่ จะทำให้ทราบถึงรายละเอียดด้านกายภาพร่วมกันของสภาพแวดล้อมเมืองในพื้นที่เขตชั้นในของกรุงเทพมหานคร ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่สำคัญที่จะมีการก่อสร้างสิ่งก่อสร้างเกิดขึ้นในพื้นที่ในอนาคต ข้อ ค้นพบจากการวิจัยจะเป็นข้อมูลสำคัญในการนำเสนอลักษณะกายภาพเมืองที่เหมาะสม ที่จะสามารถช่วยลดหรือหลีกเลี่ยงปัญหาปรากฏการณ์เกาะความร้อนของเมืองจากการพัฒนาพื้นที่ในบริเวณเขตชั้นในของกรุงเทพมหานคร รวมทั้งลดปัญหาการแผ่ขยายเกาะความร้อนของเมืองออกสู่พื้นที่โดยรอบเมืองได้

DOI

10.58837/CHULA.UNISEARCH.3.1.1

First Page

3

Last Page

8

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.