•  
  •  
 

UNISEARCH (Unisearch Journal)

Authors

Publication Date

2016-01-01

Abstract

ภายใต้สภาวะการพัฒนาเมืองกรุงเทพมหานครที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว อันเป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของประชากรและการเติบโตทางเศรษฐกิจ ทำให้เกิดการก่อสร้างที่อยู่อาศัยและอาคารขนาดใหญ่เพิ่มมากขึ้น ในขณะที่พื้นที่โล่งว่างและ พื้นที่สีเขียวภายในเมืองลดลง ทำให้เสียความสมดุลทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของเมือง และเกิดปัญหาด้านต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน อาทิ ปัญหามลภาวะอากาศ การเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิในเมืองที่สูงขึ้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องกำหนดแนวทางการบรรเทาปัญหาสิ่งแวดล้อมที่กำลังเกิดขึ้นในเมืองใหญ่อย่างกรุงเทพมหานคร

First Page

43

Last Page

44

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.