•  
  •  
 

UNISEARCH (Unisearch Journal)

Publication Date

2015-01-01

Abstract

บ่อยครั้งการทำงานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ หรือการทำงานที่ต้องสัมพันธ์กับกฎระเบียบจำนวนมาก ที่ผู้ใช้ ต้องอาศัยข้อมูลพื้นฐานที่มีอยู่แล้วเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน โดยทั่วไปแล้ว สำหรับผู้ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ เมื่อเกิด ปัญหาหรือต้องการความช่วยเหลือในการใช้งาน ผู้ใช้ส่วนใหญ่จะเข้าไปค้นหาคำตอบในฐานความรู้ที่เรียกว่า คำถามที่พบบ่อย (Frequently Asked Questions: FAQ) ซึ่งอาจไม่พบสิ่งที่ต้องการค้นหาจริงๆ เนื่องจากหลายสาเหตุ เช่น ใช้คำค้นไม่ตรงกับฐานความรู้ที่มีอยู่ หรือไม่ทราบว่าสิ่งที่ตนเองต้องการค้นหานั้น ตรงกับศัพท์เทคนิค (Technicalterms) คำใด รวมถึงการสะกดคำค้นหาผิดเล็กๆ น้อยๆ ที่ทำให้คำค้นไม่ตรงกับฐานความรู้นอกจากนี้ ในการพัฒนาระบบและเตรียมข้อมูลคำถามที่พบบ่อย บ่อยครั้งที่เนื้อหาของคำถามที่พบบ่อย มักเป็นข้อมูลที่เจาะจงเฉพาะเรื่องมากเกินไป และเมื่อองค์กรมีผลิตภัณฑ์หลายประเภทมากขึ้นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีระบบค้นคืนคำถามที่พบบ่อย (FAQ) เพื่อช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถแก้ไขปัญหาเบื้องต้นได้ แต่คำสำคัญในการค้นหามักไม่ใช้คำที่เฉพาะเจาะจง ทำให้การค้นหาส่วนใหญ่จึงไม่ได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ เช่น คำถามที่พบบ่อยของ ไมโครซอฟต์ หากค้นคำว่า "blue screen" https://support.microsoft.com/en-us/search?query=bluescreen จะพบว่ามีผลลัพธ์ที่ไม่เกี่ยวข้องเป็นจำนวนมาก อันเนื่องมาจากสาเหตุหลายประการ ดังนั้น การค้นคืนข้อมูลจึงต้องมีการพัฒนาวิธีการค้นหา เพื่อช่วยค้นหาคำถามที่พบบ่อย จากคำสำคัญ (Keyword) ที่ไม่เจาะจงได้

DOI

10.58837/CHULA.UNISEARCH.2.3.5

First Page

28

Last Page

32

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.