•  
  •  
 

UNISEARCH (Unisearch Journal)

Publication Date

2015-01-01

Abstract

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี โดยครอบคลุมการศึกษาตั้งแต่ระดับประถมศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย และหลักสูตรวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์สายอาชีวศึกษา ซึ่งเป็นภารกิจที่ครอบคลุมเกือบทุกบริบทของการจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ เทคโนโลยีของประเทศ ให้ก้าวหน้าทัดเทียมกับนานาชาติ โครงการและกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากภารกิจของ สสวท. จะถูกผลักดันไปสู่โรงเรียนในระดับปฐมวัย จนถึง ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ทั้งในส่วนของนักเรียนและครู ค่าดัชนีชี้้วัดและผลการดำเนินงานจึงสามารถวัดจากผลผลิตหรือผลลัพธ์ ที่เกิดขึ้น จากกิจกรรมต่างๆ ในระดับโรงเรียนเป็นหลัก ข้อมูลการดำเนินงานและผลการดำเนินงานต่างๆ ของ สสวท. ส่วนใหญ่จะสามารถเชื่อมโยงเข้ากับโรงเรียน ซึ่งการนำเสนอผลการดำเนินงานในรูปแบบของแผนที่ จะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ รวมถึงผู้บริหาร สามารถมองเห็นภาพรวมได้อย่างชัดเจน และช่วยให้การดำเนินงานวางแผนในระดับนโยบายของหน่วยงานกระทำได้ง่ายขึ้น

DOI

10.58837/CHULA.UNISEARCH.2.3.4

First Page

20

Last Page

27

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.