•  
  •  
 

UNISEARCH (Unisearch Journal)

Publication Date

2015-01-01

Abstract

คงไม่มีใครปฏิเสธได้ว่า ข้อมูล (Data) เป็นสิ่งที่สำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งต่อารดำ เนินงานธุรกิจแทบทุกประเภท โดยเฉพาะอย่างยิ่งกระแสของข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) หรืออภิมหาข้อมูลซึ่งกำลังเป็นที่นิยมในขณะนี้ ทำให้ข้อมูลมีความสำคัญต่อธุรกิจมากขึ้น อันจะเป็นการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันได้เป็นอย่างดี ซึ่งการบริหารจัดการ การวิเคราะห์เชิงลึกจึงมีบทบาทในการที่จะได้รับประโยชน์จากข้อมูลอย่างเต็มที่มากตามไปด้วย ในอดีตที่ผ่านมา การเกิดขึ้นของข้อมูล มักเกิดจากหน่วยงานย่อยๆ ที่ต่างคนต่างสร้างขึ้นและจัดเก็บเป็นเอกเทศ เพื่อใช้เฉพาะในงานของตนเอง ไม่ได้มีการออกแบบในภาพรวมเพื่อใช้ข้อมูลร่วมกัน โดยมักจะขาดการบริหารจัดการข้อมูลที่ดี (Good Data Governance) ส่งผลให้การจัดเก้บ และใช้ข้อมูลมีความซ้ำซ้อน (Data Redundancy) และมีข้อมูลที่อาจไม่ถูกต้องตรงกัน (Data Inconsistency) หรือที่เรียกว่า "Information Silo"

DOI

10.58837/CHULA.UNISEARCH.2.3.2

First Page

8

Last Page

13

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.