•  
  •  
 

UNISEARCH (Unisearch Journal)

Publication Date

2015-01-01

Abstract

ศาสตราจารย์ ดร. เกื้อ วงศ์บุญสิน อดีตรองอธิการบดีด้านบริหารงานวิจัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและอดีตผู้อำนวยการสถาบันประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้มีความเชี่ยวชาญในงานวิจัยด้านประชากรศาสตร์ที่เกี่ยวกับการเจริญพันธุ์ และประชากรกับการพัฒนา ซึ่งมีผลงานการวิจัยอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมจนได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานเป็นจำนวนมาก ทั้งในรูปแบบของตำรา รายงานการประชุมทางวิชาการ บทความในหนังสือและวารสารวิชาการต่างๆ และด้วยพื้นฐานการศึกษาในทั้ง 2 ศาสตร์ ทั้งวิทยาศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ของศาสตราจารย์ ดร. เกื้อ วงศ์บุญสิน จึงทำให้สามารถเข้าใจบริบทของสังคมได้จากหลายมุมมอง ซึ่งเป็นประโยชน์ในการศึกษาของนักวิจัยรุ่นหลัง โดยเฉพาะมุมของงานวิจัยทางสังคมที่สามารถเกื้อหนุนงานวิจัยเชิงวิทยาศาสตร์ได้

DOI

10.58837/CHULA.UNISEARCH.2.2.6

First Page

34

Last Page

38

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.