•  
  •  
 

UNISEARCH (Unisearch Journal)

Publication Date

2015-01-01

Abstract

ด้วยภารกิจด้านการส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมทางปกครองของประชาชน ด้วยการเพิ่ม ช่องทางในการเข้าถึง และเสริมสร้างประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการ โดยเฉพาะการจัดสภาพแวดล้อมของศาลปกครอง ให้เอื้อต่อการให้บริการประชาชนและผู้ปฏิบัติงาน ให้สามารถเร่งรัดงานคดีปกครอง และสามารถสนับสนุนการดำเนินงาน ของตุลาการศาลปกครองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามแผนยุทธศาสตร์ศาลปกครอง สำนักงานศาลปกครองจึงได้วางแผน ในการก่อสร้างที่ทำการศาลปกครองในภูมิภาคไว้ทั้งสิ้น 8 แห่ง ประกอบด้วย ศาลปกครองขอนแก่น ศาลปกครองเพชรบุรี ศาลปกครองภูเก็ต ศาลปกครองสุพรรณบุรี ศาลปกครองนครสวรรค์ ศาลปกครองพิษณุโลก ศาลปกครองอุดรธานี และ ศาลปกครองยะลา โดยได้มอบหมายให้ Chula Unisearch เป็นที่ปรึกษาในการสำรวจศึกษาวิจัย และให้คำปรึกษาด้านเทคนิค วิศวกรรมและสถาปัตยกรรม โครงการก่อสร้างศาลปกครองในภูมิภาค จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ อาคารที่ทำการศาลปกครอง เพชรบุรี ศาลปกครองขอนแก่น และศาลปกครองภูเก็ต โดยให้คงรักษารูปแบบสถาปัตยกรรมภายนอกให้ใกล้เคียงกับอาคาร เดิมให้มากที่สุด

DOI

10.58837/CHULA.UNISEARCH.2.1.5

First Page

26

Last Page

29

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.