•  
  •  
 

UNISEARCH (Unisearch Journal)

Publication Date

2014-01-01

Abstract

อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มเป็นอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญต่อภาคเศรษฐกิจของประเทศ โดยในปี 2554 อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มสามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศจากการส่งออกไปยังต่างประเทศ รวมสองแสนห้า หมื่นล้านบาท จากฐานข้อมูลกรมโรงงานอุตสาหกรรมพบว่า โรงงานฟอกย้อมส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมขนาดกลางและ เล็ก โรงงานส่วนใหญ่ตั้งในภาคกลาง โดยเฉพาะในเขตจังหวัดสมุทรปราการ อุตสาหกรรมนี้มีการใช้น้ำปริมาณมาก ทั้งนี้ ปัญหาใหญ่ที่พบ คือ เรื่องการปล่อยน้ำเสียที่มีปัญหาสำคัญคือสีย้อมในน้ำทิ้ง แม้ว่าจะมีความเป็นพิษต่ำ แต่ก็สามารถ ทำให้แหล่งรองรับน้ำมีสีเป็นที่รังเกียจของผู้พบเห็นได้ จึงต้องมีการกำจัดสีของน้ำทิ้งก่อนปล่อยลงสู่สิ่งแวดล้อม ปัจจุบันพบ ว่า มีโรงงานจำนวนมากที่มีการจัดการน้ำเสียที่ไม่ได้ตามมาตรฐาน การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อศึกษารวบรวมข้อมูลและปรับปรุงฐานข้อมูลสีน้ำทิ้งจากโรงงานฟอกย้อมสี พิมพ์ ผ้า และตกแต่งสิ่งทอ และโรงงานซักรีดที่มีการฟอกและย้อมสี รวมทั้งจัดทำแนวทางการจัดการสีในน้ำทิ้งของโรงงานกลุ่ม เป้าหมาย เพื่อให้การประกอบกิจการของโรงงานอุตสาหกรรมมีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น และอยู่ร่วมกับชุมชน ได้อย่างยั่งยืน

DOI

10.58837/CHULA.UNISEARCH.1.3.5

First Page

24

Last Page

28

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.