•  
  •  
 

UNISEARCH (Unisearch Journal)

Publication Date

2014-01-01

Abstract

สืบเนื่องจากสภาวะวิกฤตเศรษฐกิจตกต่ำในประเทศสหรัฐอเมริกา และยุโรปที่ทวีความรุนแรงได้ส่งผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจของนานาประเทศ โดยเฉพาะประเทศที่พึ่งพาภาคการส่งออกเป็นหลัก ดังนั้น จึงส่งผลให้ประเทศต่างๆ ที่ได้รับผลกระทบหันมาให้ความ สำคัญกับระบบเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นการพัฒนาตลาดภายใน ประเทศ (Domestic Market) และตลาดภูมิภาค (Region Market) โดยมุ่งเน้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจกับประเทศ เพื่อนบ้านมากขึ้น ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่ต้องพึ่งพาการส่งออก แต่ ก็มีความได้เปรียบทางด้านภูมิศาสตร์ เนื่องจากมีพื้นที่ตั้งอยู่ ศูนย์กลางของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีพื้นที่ ชายแดนติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านที่มีศักยภาพหลากหลาย ประเทศ สำหรับการเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านทางฝั่ง ตะวันตกหรือทางฝั่งทะเลอันดามัน ประเทศไทยมีพื้นที่ติดต่อ กับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ซึ่งเป็นประเทศมีความ พร้อมในด้านทรัพยากรธรรมชาติ ปัจจุบันมีนโยบายเปิดประเทศ และสนับสนุนให้นักลงทุนจากต่างประเทศเข้าไปลงทุนภายใน ประเทศ ส่งผลให้สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์เองมีการเร่งรัดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ฐานการผลิตภาค อุตสาหกรรม และเส้นทางคมนาคมขนส่งโดยเฉพาะการขนส่ง ทางทะเล เช่น โครงการท่าเรือน้ำลึกและนิคมอุตสาหกรรมทวาย (Dawei Deep Sea Port & Industrial Estate Project) ที่สามารถเชื่อมโยงกับกลุ่มประเทศตะวันออกกลาง และเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้เข้าไว้ด้วยกัน ซึ่งในอนาคตจะเป็นเส้นทาง การค้า และการลงทุนที่สำคัญของโลกอีกแห่งหนึ่ง ดังนั้น การเชื่อมโยงชายแดนระหว่างไทยกับสาธารณรัฐ แห่งสหภาพเมียนมาร์ทางฝั่งตะวันตก หรือฝั่งทะเลอันดามันนั้น จะเป็นประโยชน์กับประเทศไทยในด้านการพัฒนาภาค อุตสาหกรรมเป็นอย่างมาก และยังเป็นเส้นทางการเชื่อมโยงกลุ่ม ประเทศที่สาม ได้แก่ กลุ่มประเทศทางตะวันออกกลาง บังกลาเทศ อินเดีย และจีนตอนใต้ โดยผ่านสาธารณรัฐแห่ง สหภาพเมียนมาร์ ซึ่งกลุ่มประเทศดังกล่าวถือเป็นตลาด ขนาดใหญ่ที่สามารถรองรับสินค้าอุตสาหกรรมของประเทศไทย จากความสำคัญและเหตุผลดังกล่าว จึงน่าจะเป็นโอกาส ในการพัฒนาอุตสาหกรรมไทยที่เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน ทางฝั่งตะวันตกหรือฝั่งอันดามัน เพื่อเป็นการเพิ่มขีด ความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมไทย และ แสวงหาประโยชน์ในด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมของไทยใน บริบทของการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ ที่จะมีขึ้นในอนาคต

DOI

10.58837/CHULA.UNISEARCH.1.3.4

First Page

18

Last Page

23

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.